Naidheachdan

Tha Bòrd na Gàidhlig an-dràsta fastadh dreuchd ùr mar Ceann Roinn an Ionmhais.

Thursday May 26th 2016

Bòrd na Gàidhlig a’ cur fàilte air fosgladh Bun-sgoil Ghàidhlig Ghleann Dail

Friday May 6th 2016

Comhairle Baile Ghlaschu air cur romhpa treas bun-sgoil Ghàidhlig a stèidheachadh sa bhaile

Thursday March 24th 2016

learngaelic
BNG