Am Bòrd

Tha Bòrd na Gàidhlig ag obair chum maith na Gàidhlig, agus tha sinn a' dèanamh ar dìchill ann an co-bhuinn ri Riaghaltas na h-Alba, muinntir na h-Alba agus na buidhnean Gàidhlig gus piseach a thoirt air còr a' chànain.

barrachd

Plana Cànain Nàiseanta Gàidhlig

Tha molaidhean sa Phlana a thaobh ro-innleachdan a chur air adhart airson an àireamh a bhruidhneas Gàidhlig àrdachadh, cleachdadh na Gàidhlig a bhrosnachadh agus cànan is cultar na Gàidhlig a dhèanamh nas fhollaisiche.

barrachd

Faclair Rianachd Phoblaich

Tha am faclair seo a’ togail air agus a’ leasachadh a’ chiad dreach de dh’Fhaclair na Pàrlamaid, a chaidh fhoillseachadh ann an 2001.

barrachd