Bòrd na Gàidhlig a’ fastadh Ceannard Ùr

Bòrd na Gàidhlig a’ fastadh Ceannard Ùr

Dh’fhoillsich Bòrd na Gàidhlig an naidheachd an-diugh gur i Seona NicIllInnein an Ceannard ùr aig Bòrd na Gàidhlig, agus tòisichidh i san dreuchd air 6 Ògmhios 2016. ’S ann à Drochaid an Aonachain a tha a’ Bh-uas NicIllInnein bho thùs, agus tha i a’ tighinn chun a’ Bhùird le còrr is 20 bliadhna de dh’eòlas […]

March 23, 2016

Foghlam Gàidhlig ann an Glaschu

Chaidh coinneamh fheumail a chumail le Bòrd na Gàidhlig, Comhairle Baile Ghlaschu, Riaghaltas na h-Alba agus buill den dà chomhairle nam pàrant aig an dà sgoil Ghàidhlig ann an Glaschu gus bruidhinn air grunn chùisean co-cheangailte ri Foghlam tron Ghàidhlig sa bhaile a bheir buaidh air an fhoghlam sin san aithghearrachd agus san ùine fhada. […]

March 18, 2016

E-Sgoil Ghàidhlig do dh’Alba

Dh’fhoillsich Bòrd na Gàidhlig an naidheachd an-diugh gu bheil iad air taic-airgid a chur mu choinneamh sgoil-lìonra ùr do dh’Alba, E-Sgoil. Chaidh an naidheachd fhoillseachadh le Cathraiche Bhòrd na Gàidhlig aig an t-Seiminear mun Phlana Cànain Nàiseanta Ghàidhlig airson 2017-22 ann an Dùn Èideann a tha ga chumail gus còmhraidhean a thòiseachadh mun treas Plana […]

March 17, 2016

Dreuchd ùr, Stiùiriche Foghlam na Gàidhlig, ga stèidheachadh aig Bòrd na Gàidhlig

Chaidh co-dhùnadh a dhèanamh aig coinneamh a’ Bhùird an t-seachdain sa chaidh gun tèid dreuchd, Stiùiriche Foghlam na Gàidhlig, a stèidheachadh taobh a-staigh Bhòrd na Gàidhlig. Bidh an neach a gheibh an dreuchd a’ stiùireadh poileasaidhean foghlaim Bhòrd na Gàidhlig aig ìre ro-innleachdail, a’ toirt comhairle do Riaghaltas na h-Alba air foghlam na Gàidhlig, ag […]

March 11, 2016

Buill ùra do Bhòrd na Gàidhlig

Còignear bhall ùra a’ tòiseachadh air Bòrd Stiùiridh Bhòrd na Gàidhlig. Chaidh còignear bhall ùra a chur an dreuchd airson Bòrd na Gàidhlig leis a’ Mhinistear airson Cànanan na h-Alba. ’S iad na buill ùra: Joy Dunlop a tha na preasantair telebhisein, seinneadair, dannsair agus neach-teagaisg; Màiri NicAonghais, ceannard Sgoil an Ìochdair; Dòmhnall MacSuain a […]

March 1, 2016

Draghan mu chuing air àireamhan ann an Dùn Èideann

Tha dragh mòr air Bòrd na Gàidhlig mun naidheachd gum faodadh gu bheil Comhairle Baile Dhùn Èideann a’ dol a chur cuing air an àireamh de sgoilearan bun-sgoile ann am Foghlam Gàidhlig a bhios a’ dol gu Àrd-sgoil Sheumais Ghilleasbuig far a bheil foghlam Gàidhlig an-dràsta air a thabhann. Thuirt Ceannard eadar-amail Bhòrd na Gàidhlig, […]

February 26, 2016

Seiminear mu Phlana Cànain Nàiseanta Gàidhlig 2017-22

Bidh Bòrd na Gàidhlig a’ cumail seiminear fad-latha ann an Dùn Èideann air Diardaoin 17 Màrt 2016 mar phàirt den ullachadh againn airson Plana Cànan Nàiseanta Gàidhlig 2017-22. Tha sinn gu sònraichte a’ sireadh bheachdan bho phrìomh luchd-compàirt a tha an sàs ann an leasachadh na Gàidhlig ann an Alba, a’ gabhail a-steach buidhnean poblach, buidhnean […]

February 5, 2016

Freagairt a’ Bhùird gu Deadline News, Shetland Times agus Am Press & Journal as-dèidh beachdan Tavish Scott BPA air Bile an Fhoghlaim

Sir In response to your recent article relating to your local MSP Mr Tavish Scott’s reported remarks on the Education Bill, I think that I should set the record straight. Mr Scott is incorrect by suggesting that the teaching of Gaelic is being forced on schools in Shetland. That would be entirely the wrong approach […]

February 4, 2016

Bòrd na Gàidhlig a’ Cur Meal-a-naidheachd air Pàrlamaid na h-Alba airson Bile an Fhoghlaim

Tha Bòrd na Gàidhlig a’ cur fàilte air deagh naidheachd do dh’fhoghlam na Gàidhlig, às dèidh don deasbad mu dheireadh a bhith ann am Pàrlamaid na h-Alba air Ìre a Trì de Bhile an Fhoghlaim. Thuirt Ceannard Eadar-amail Bhòrd na Gàidhlig, Brus Robasdan: “Tha am pàirt mu dheireadh den phròiseas seo sa Phàrlamaid a’ ciallachadh […]

February 3, 2016

Sgrùdadh Urras a’ BhBC air Seirbheisean: Freagairt bho Bhòrd na Gàidhlig

BBC Trust Service Review – BnaG 29.01.2016

February 1, 2016