Cuiribh fios thugainn / far an lorg sibh sinn

Inbhir Nis

Bòrd na Gàidhlig,
Taigh a' Ghlinne Mhòir, Rathad na Leacainne, Inbhir Nis  IV2 7PA
Fòn: +44 [0] 1463 225454 Facs: +44 [0] 1463 716217 Post-dealain: oifis@gaidhlig.org.uk

Glaschu

Bòrd na Gàidhlig,
An Leanag, 22 Sràid Achadh na Mansa, Glaschu G11 5QP
Fòn: +44 [0] 141 341 1020 Facs: +44 [0] 1463 716217 Post-dealain: oifis@gaidhlig.org.uk

Steòrnabhagh

Bòrd na Gàidhlig
71-77 Sràid Chrombail, Steòrnabhagh, Eilean Leòdhais, HS1 2DG
Post-dealain: oifis@gaidhlig.org.uk

An Gearasdan

Bòrd na Gàidhlig
An Drochaid, Rathad A' Chlaiginn, An Gearasdan, A' Ghàidhealtachd PH33 6PH  
Post-dealain: oifis@gaidhlig.org.uk

Port Rìgh

Bòrd na Gàidhlig
Taigh an Rìgh, An Lios, Port Rìgh, An t-Eilean Sgitheanach IV51 9BS 
Post-dealain: oifis@gaidhlig.org.uk